Opći uvjeti poslovanja

1. OPĆE ODREDBE
Ovim općim uvjetima poslovanja uređuju se usluge prevođenja s hrvatskog na strani jezik, sa stranog na hrvatski jezik, kontrola i lektoriranje tekstova na hrvatskom i na stranom jeziku te sve druge usluge koje pruža društvo IMPERATA d.o.o. za prevođenje, usluge i trgovinu, Maceljska 7, 10110 Zagreb (u nastavku IMPERATA ili Prevoditelj), a za koje je registrirano na Trgovačkom sudu u Zagrebu.

2. NARUČIVANJE, ISPORUKA I CIJENE PRIJEVODA
Naručitelj dostavlja dokument za prijevod osobno, putem e-maila, telefaksa ili poštom. Nakon što Prevoditelj izradi i dostavi ponudu, koja će sadržavati jediničnu cijenu, skupnu cijenu, eventualni popust i rok isporuke prijevoda, Naručitelj ponudu potvrđuje u pisanom obliku putem e-maila ili telefaksa. Time se smatra da je Naručitelj izdao neopozivu narudžbu usluge specificirane u ponudi.
Najmanja obračunska jedinica za pisani tekst je kartica koja obuhvaća 1500 znakova s razmakom, a za usmeni prijevod 1 sat. Svaka započeta kartica obračunava se kao puna kartica, a započeti sat kao puni sat. Dnevna norma pisanog prijevoda sa stranog na hrvatski jezik iznosi šest kartica, a s hrvatskog na strani jezik četiri kartice. Prema broju kartica utvrđuje se rok isporuke prijevoda, u koji se ne ubraja dan predaje i isporuke prijevoda te subota, nedjelja i državni praznici RH. Na broj kartica iznad dnevne norme obračunava se hitna tarifa uvećana za 50% ili prema dogovoru. Na sve prijevode primjenjuje se aktualni cjenik tvrtke IMPERATA d.o.o., odnosno cijene prema ugovoru između tvrtke IMPERATA d.o.o. i Naručitelja, ako je on sklopljen. IMPERATA zadržava pravo od Naručitelja zatražiti plaćanje računa pri preuzimanju prijevoda, odnosno u roku koji je naveden u Ugovoru između IMPERATE i Naručitelja. Također, IMPERATA ima pravo zatražiti uplatu predujma.
Prijevod se Naručitelju dostavlja u poslovnim prostorijama tvrtke IMPERATA, putem e-maila ili telefaksa. Ako Naručitelj zahtijeva dostavu prijevoda poštom ili kurirskom dostavom, obvezan je snositi troškove. Rokovi za izradu prijevoda počinju teći od trenutka prihvaćanja ponude, osim ako je između IMPERATE i Naručitelja drukčije ugovoreno.

3. PRAVA I OBVEZE
IMPERATA, odnosno Prevoditelj dužan je pridržavati se zadanih rokova izrade i isporuke prijevoda te obaviti prijevod u skladu sa svojim najboljim znanjem i sposobnostima. U slučaju kašnjenja dužan je o tome obavijestiti Naručitelja te eventualno dogovoriti dodatni rok. U slučaju da Naručitelj otkaže narudžbu, IMPERATA, odnosno Prevoditelj ima pravo na naplatu cjelokupnog prijevoda ili dijela prijevoda koji je dotad napravio, a prema računu koji će izdati Prevoditelj. Prevoditelj ima pravo otkazati bilo koji ugovor sklopljen između Naručitelja i Prevoditelja, kao i narudžbu Naručitelja bez posebnog obrazloženja. Prevoditelj je ovlašten svoja prava i obveze iz ovih Općih uvjeta poslovanja prenijeti na treću osobu u cijelosti ili djelomično.
Ako Naručitelj želi da prijevod sadrži određenu terminologiju, dužan je to pri potvrđivanju narudžbe priopćiti Prevoditelju te mu staviti na raspolaganje materijale i glosare kako bi se osigurala dosljednost u korištenju terminologije.

4. TAJNOST PODATAKA
IMPERATA se obvezuje da će sve osobne podatke, tekstove, usmene i pisane dogovore, kao i sve ostale materijale koji joj se kao Prevoditelju stave na raspolaganje u svrhu izvršenja ugovorenog posla čuvati kao poslovnu tajnu te onemogućiti pristup trećim osobama. Svaki prevoditelj i suradnik društva IMPERATA obvezuje se na strogo čuvanje poslovne tajne. Svi materijali koje je Naručitelj stavio na raspolaganje IMPERATI vratit će mu se na zahtjev. Ako Naručitelj želi, može mu se na zahtjev dostaviti Izjava o povjerljivosti koju će potpisati prevoditelj koji radi na predmetnom projektu. Ne preuzimamo odgovornost za otkrivanje ili korištenje onih informacija koje već jesu ili će u budućnosti postati poznate nekoj trećoj osobi ili javnosti ili koje se moraju otkriti prema zahtjevu tijela vlasti.

5. NAKNADA ŠTETE
Ako postoje zahtjevi za naknadu štetu protiv IMPERATE, odnosno Prevoditelja, oni se ograničavaju samo na iznos računa za izvršenu uslugu, osim u slučaju da je drukčije ugovoreno. IMPERATA je odgovorna samo za namjerno prouzročene štete ili štete prouzročene krajnjom nepažnjom. Isključuje se odgovornost u slučaju više sile, posljedičnih šteta i izmakle dobiti.

6. PRAVA KORIŠTENJA PREVEDENIH MATERIJALA
Svi prijevodi, materijali i dokumentacija koju smo izradili u svrhu izvršenja ugovorenog posla ostaju u našem vlasništvu do podmirenja svih tražbina prema Naručitelju.

7. DJELOMIČNA NIŠTETNOST
Eventualna ništetnost pojedinih odredbi ovih Općih uvjeta ne utječe na valjanost preostalih odredbi. Na mjesto ništetne odredbe stupa valjana odredba koja ništetnoj u gospodarskom smislu najviše odgovara s obzirom na njezin smisao i svrhu.

8. KOLAČIĆI (eng. COOKIES)
Tvrtka IMPERATA d.o.o. koristi kolačiće / cookies prilikom procesiranja kontak formi, ponuda tj. narudžbi, namjena cookie.a radi procesiranja narudžbe i statistike narudžbi. Ukoliko koristite naše usluge i pregledavate naše stranice slažete se da koristimo i imamo aktivne kolačiće / cookies na stranici.

Zagreb, prosinac 2012.

Pošaljite nam upit